B Türü Yetki Belgeleri

B Türü Yetki Belgesini Almakla Yükümlü Olan Kişi Ve Kurumlar Hangileridir?

Bu Süreçle İlgili Bilmesi Gereken Konular. Kimler Alabilir, Ne İçin Kullanılır, Asgari Sağlanması Gereken Şartlar?

Otobüsle yurtiçi ve/veya uluslararası yolcu taşımacılığı veya hususi taşımacılık yapacak gerçek ve tüzel kişilerin alması zorunlu olan yetki belgesidir.

Taşımanın şekline göre B1, B2 ve B3 olarak türlere ayrılır.

B1 Yetki Belgesi

B1 Yetki belgesi almak veya yenilemek isteyenlerin faal vergi mükellefi olmaları, şarttır.

B1 yetki belgesi Otobüsle Ticari ve tarifeli olarak yurtiçi ve/veya uluslararası yolcu taşımacılığı yapacak gerçek ve tüzel kişilerin alması zorunlu olan yetki belgesidir.

B1 yetki belgesi için başvuranların en az, toplam 150 adet koltuk kapasitesine ve 100.000 Türk Lirası sermaye veya işletme sermayesine sahip olmaları şarttır.

Yetki belgesi eki taşıt belgelerine kaydedilecek taşıtlardan, asgari kapasiteyi sağlayacak sayıda özmal otobüsün ilk başvuru ve faaliyet süresince 10 yaşından büyük olmaması şarttır.

B1 yetki belgesi eki taşıt belgesine kaydedilecek taşıtların, şoförü dahil en az 25 koltuk kapasitesine sahip otobüs olması şarttır.

Özmal taşıt sayısının yarısını geçmemek üzere ticari olarak kayıt ve tescil edilmiş sözleşmeli taşıtlar kaydedilebilir.

Sözleşmeli taşıt kullanım oranı hesabında B1 yetki belgesi eki taşıt belgesinde kayıtlı her özmal küçük otobüs (minibüs) ve otobüs için, aynı cinsten küçük otobüs (minibüs) ve otobüs cinsi taşıt/taşıtlar,dikkate alınır.

B1 yetki belgesi sahipleri, unvan veya varsa kısa unvanlarını faaliyetlerinde kullanacakları 4 veya daha fazla tekerlekli olan taşıtlarının en az bir yerine görülebilecek şekilde yazdırmak zorundadırlar. Bu fıkraya uymayan yetki belgesi sahiplerine 3 uyarma verilir.

B1 yetki belgesi sahibinin taşıt belgesine sözleşmeli olarak kayıtlı taşıtların sahipleri kendi nam ve hesabına taşıma yapamazlar. Bu fıkraya aykırı hareket edenlere, idari para cezası uygulanır.

B1 yetki belgesi sahipleri, yapacakları düzenli yolcu taşımacılığı faaliyetinde, onaylı zaman tarifesinde belirtilen saatteki sefere göndereceği taşıtın plakası ve ATS bilgileri, taşıtta görevli personel bilgileri ile birlikte yolculara ait, 36 ncı maddenin ikinci ve üçüncü fıkraları ile 38 inci maddesinin birinci fıkrasında belirtilen bilgileri, seyahat başlayıncaya kadar, seyahati yapamayan veya tamamlamayan yolcu bilgilerinin ise, bu durumun meydana geldiği saatten en geç 30 dakika sonrasına kadar Bakanlığın U-ETDS sistemine işlemek/iletmek zorundadırlar. Bu fıkraya uymayan yetki belgesi sahiplerine 10 uyarma verilir.

B1 yetki belgesi sahiplerinin, en az birer adet üst düzey yönetici ve orta düzey yönetici türü mesleki yeterlilik belgesine sahip olmaları veya bu nitelikleri haiz kişileri istihdam etmeleri, istihdam edilen/edilecek mesleki yeterlilik belgesi sahibi kişilerin, yetki belgesi sahibinin çalışanı olduğuna dair Sosyal Güvenlik Kurumundan alınmış belge ile bunlardan yabancı uyruklu olanlar için ayrıca noter onaylı pasaport örneği ve oturma izninin bulunması, zorunludur. Ancak belirtilen şartın sağlanamaması veya sonradan kaybedilmesi halinde; yetki belgesi sahiplerinden kamu tüzel kişiliğine sahip olanların en geç bir yıl, diğerlerinin ise bu eksikliği otuz gün içinde ve son kırkbeş gününü herhangi bir yetki belgesi sahibi tarafından istihdam edilmemiş kişi/kişiler ile sağlamaları şarttır. Muhalefet eden yetki belgesi sahiplerine, idari para cezası uygulanır.

B1 yetki belgesi sahipleri, mevcut hatları için belirlenmiş güzergahları dışına çıkmamak şartıyla, iliçinde 22:01 ile 04:59 saatleri dışında yolcu taşıyamaz.

B1 yetki belgesi alanlar, yetki belgesinin verildiği tarihten itibaren doksan gün içinde firmalarına ait sürekli faal olacak bir internet sitesi kurmak, bu sitelere erişim adresini Bakanlığa bildirmek, kurulacak sitede geçerli hat, güzergah, ücret ve zaman tarifeleri, şube ve acente ile kendilerine ait iletişim ve benzeri bilgilere yer vermekle, bu bilgilerden herhangi birisinin değişmesi halinde ise en geç 24 saat içinde değişen bilgileri güncellemekle yükümlüdürler. Bu fıkraya uymayan yetki belgesi sahiplerine 5 uyarma verilir.

B1 yetki belgesi sahipleri, belirlenmiş olan ve hat çizelgesinde kayıtlı taşıma hattı ve/veya taşıma güzergahına yasal mücbir sebepler dışında uymak zorundadır. Bakanlıkça düzenlenecek hat çizelgesi elektronik belge olarak da düzenlenebilir. Bu fıkraya uymayan yetki belgesi sahiplerine 5 uyarma verilir.

B1 yetki belgesi sahiplerine uluslararası ve/veya yurtiçi, tarifeli taşımalarda kullanabileceği kayıtlı taşıtların karşılayacağı kadar taşıma hattı verilir. B1 yetki belgesi sahiplerine ilk defa verilecek hatlar, dört aylık olarak düzenlenir. Düzenlenen hatlar, seferlerin doluluk oranları ve verimliliği gözetilerek uzatılır, azaltılır veya kaldırılır.

B1 yetki belgesi sahiplerinin, bir yerleşim yerine veya bir ülkeye, yönelik taşıma hatlarında yapacağı birden fazla sefer için, faaliyette bulunacağı taşıma hattının mesafesi, taşıt belgesinde kayıtlı taşıt sayısı, sefer başına ortalama yolcu sayısı, doluluk oranı ile mola, ara duraklar ve/veya gümrükte geçen süreler de dikkate alınarak günlük, haftalık ve/veya aylık toplam sefer sayısı belirlenir. Yetki belgesi sahibine verilmiş hat sayısı ile bu hatlardaki seferleri karşılayacak taşıt sayısının kaybedilmesi halinde, mevcut taşıt sayısına göre yapabileceği hat ve sefer sayısının yeniden belirlenmesi zorunludur.

B1 yetki belgesi sahiplerine uluslararası taşıma hattı verilebilmesi için; taşıma yapılacak ülkede yerleşik bir firma ile karşılıklı olarak kullanacakları taşıma hatları için imzalanmış ve her iki ülkenin resmi makamlarınca onaylanmış bir anlaşmanın Bakanlığa sunulması şarttır.

B1 yetki belgesi sahiplerine verilen taşıma hatlarında yapılacak seferlere karşılık, izin verilen sefer sayısına dahil edilmeden, yabancı menşeili firmanın da, aynı hat için aynı sayıda sefer yapmasına izin verilir.

B1 yetki belgesi sahipleri, anlaşma yaptıkları yabancı menşeili firmanın yapacağı taşıma sonucunda, bu Yönetmeliğe aykırılıklardan ve ortaya çıkacak mağduriyetlerden, bu Yönetmelikte uyarma gerektiren yaptırımlar çerçevesinde sorumludurlar.

B1 yetki belgesi sahiplerinin anlaşma yaptıkları yabancı menşeili firmalar; yetki belgesi sahibiyle yaptıkları yolcu taşıma anlaşmasına istinaden verilmiş hatta belirtilen kalkış, ara durak ve varış noktalarını da, ülkesinden getirdiği yolcuları Türkiye sınırları dahilinde yalnızca indirmek için, Türkiye’den götüreceği yolcuları da, yalnızca bindirmek için kullanabilir. Bu fıkraya aykırı hareket eden yabancı taşıta, idari para cezası uygulanır. Yabancı menşeili firmanın anlaşma yaptığı B1 yetki belgesi sahibine ise 20 uyarma verilir.

Taşıma hatları ile ücret ve zaman tarifelerinin düzenlenme esasları

B1 yetki belgesi sahiplerinin, hat, hatta bağlı güzergah, zaman ve ücret tarifeleri, aşağıdaki usullere göre düzenlenir. Buna göre;

Taşıma hattı ve hattaki güzergah tespitinde, B1 Yetki belgesi sahiplerinin; faaliyette bulunmak istedikleri taşıma hattı ve güzergahındaki, kalkış, ara durak ve varış noktalarının, T1 veya T2 yetki belgeli yolcu terminallerinden yapılması esastır.

B1 Yetki belgesi sahiplerinin; merkezi adres, şube veya acentelerinin bulunduğu, seferlerin kalkış, ara durak ve varış noktalarında en az bir yolcu terminaline bağımsız olarak veya birlikte sahip olmaları veya bu terminalin kullanma hakkını haiz olmaları gerekmektedir.

T1 veya T2 yetki belgesi bulunmayan noktalar ile yolcu terminallerinde yer bulunmaması veya terminal işletmecileri tarafından yer tahsis edilmemesi/edilememesi hallerinde, ilgili mahalli makamlarca yolcuların asgari ihtiyaçlarını karşılayacak fiziki şartları haiz bir yer tahsis edilmiş veya belirlenmiş olması ve bu yerlerle ilgili mahalli makamlarca düzenlenen resmi belgenin yetki belgesi sahibi tarafından Bakanlığa sunulması gerekmektedir. Buna göre terminalde yer olmaması veya mahalli makamlarca uygun bir yer tahsis edilmemesi/edilememesi halinde, aynı alt bentteki hususlar sağlanıncaya kadar, ilgili ilin mülki idare amirinin vereceği yer izni ve bu izne ilişkin Bakanlığın onayı ile bu yer, kalkış/ara durak/varış yeri olarak değerlendirilir.

B1 Yetki belgesi ile iliçi iki nokta arası için taşıma hattı düzenlenmez.

Ücret ve zaman tarifelerinin düzenlenmesi için B1 Yetki belgesi sahibinin, belirtilen esaslara göre hat ve güzergah almış olması ve Düzenlenmiş hat/hatlarda belirtilen noktalara göre, ücret ve zaman tarifelerinin, 56 ncı ve 57 nci maddelere göre hazırlanması, gerekmektedir.

B2 Yetki Belgesi

B2 yetki belgesi Otobüsle Ticari ve tarifesiz olarak yurtiçi ve/veya uluslararası yolcu taşımacılığı yapacak gerçek ve tüzel kişilerin alması zorunlu olan yetki belgesidir.

B2 Yetki belgesi almak veya yenilemek isteyenlerin faal vergi mükellefi olmaları, şarttır.

B2 yetki belgesi için başvuranların en az, toplam 90 adet koltuk kapasitesine ve 50.000 Türk Lirası sermaye veya işletme sermayesine sahip olmaları şarttır.

Yetki belgesi eki taşıt belgelerine kaydedilecek taşıtlardan, asgari kapasiteyi sağlayacak sayıda özmal otobüsün ilk başvuru ve faaliyet süresince 10 yaşından büyük olmaması şarttır.

Özmal taşıt sayısının yarısını geçmemek üzere ticari olarak kayıt ve tescil edilmiş sözleşmeli taşıtlar kaydedilebilir.

Sözleşmeli taşıt kullanım oranı hesabında B2 yetki belgesi eki taşıt belgesinde kayıtlı her özmal küçük otobüs (minibüs) ve otobüs için, aynı cinsten küçük otobüs (minibüs) ve otobüs cinsi taşıt/taşıtlar,dikkate alınır.

B2 yetki belgesi sahipleri, unvan veya varsa kısa unvanlarını faaliyetlerinde kullanacakları 4 veya daha fazla tekerlekli olan taşıtlarının en az bir yerine görülebilecek şekilde yazdırmak zorundadırlar. Bu fıkraya uymayan yetki belgesi sahiplerine 3 uyarma verilir.

B2 yetki belgesi sahibinin taşıt belgesine sözleşmeli olarak kayıtlı taşıtların sahipleri kendi nam ve hesabına taşıma yapamazlar. Bu fıkraya aykırı hareket edenlere, idari para cezası uygulanır.

B2 yetki belgesi sahipleri, yetki belgesi eki taşıt belgelerinde kayıtlı taşıtlarını, taşıtın kayıtlı olduğu yetki belgesi kapsamı dışında ve/veya yetki belgesi olmayan gerçek veya tüzel kişilerin faaliyetleri için kullandıramazlar. Buna uymayan yetki belgesi sahiplerine 50 uyarma verilir ve ihlalde kullanılan taşıt/taşıtlar yetki belgesi eki taşıt belgesinden resen düşülür ve düşüm tarihinden itibaren 6 ay geçmeden yeniden herhangi bir yetki belgesi eki taşıt belgesine eklenemez. 1 takvim yılı içerisinde düzenlenen uyarmalardan ilk tebliğ edilenin, tebliğ edildiği tarihten itibaren 30 gün sonrasından başlamak üzere, toplamda tebliğ tarihine bakılmaksızın beş kez uyarma düzenlenmesi halinde, taşıtın/taşıtların kayıtlı olduğu yetki belgesi iptal edilir. İptal edilen yetki belgesi sahiplerine, 6 ay geçmeden aynı tür yetki belgesi düzenlenmez.

B2 yetki belgesi sahipleri, yapacakları arızi, grup veya mekik seferlerinde, sefere göndereceği taşıtın plakası ve ATS bilgileri, taşıtta görevli personel bilgileri ile birlikte yolculara ait, 37 nci maddenin ikinci fıkrasında belirtilen bilgileri, seyahatin başlangıç saatinden en geç 1 saat öncesine, seyahati yapamayan veya tamamlamayan yolcu bilgilerinin ise, bu durumun meydana geldiği saatten en geç 30 dakika sonrasına kadar Bakanlığın U-ETDS sistemine işlemek/iletmek zorundadırlar. Bu fıkraya uymayan yetki belgesi sahiplerine 10 uyarma verilir.

B2 yetki belgesi sahipleri ile tüzel kişiliği haiz K1 yetki belgesi sahiplerinin, en az birer adet orta düzey yönetici türü mesleki yeterlilik belgesine sahip olmaları veya bu nitelikleri haiz kişiyi istihdam etmeleri, istihdam edilen/edilecek mesleki yeterlilik belgesi sahibi kişilerin, yetki belgesi sahibinin çalışanı olduğuna dair Sosyal Güvenlik Kurumundan alınmış belge ile bunlardan yabancı uyruklu olanlar için ayrıca noter onaylı pasaport örneği ve oturma izninin bulunması, zorunludur. Ancak belirtilen şartın sağlanamaması veya sonradan kaybedilmesi halinde; yetki belgesi sahiplerinden kamu tüzel kişiliğine sahip olanların en geç bir yıl, diğerlerinin ise bu eksikliği otuz gün içinde ve son kırkbeş gününü herhangi bir yetki belgesi sahibi tarafından istihdam edilmemiş kişi/kişiler ile sağlamaları şarttır. Muhalefet eden yetki belgesi sahiplerine, idari para cezası uygulanır.

B2 yetki belgesi eki taşıt belgesinde kayıtlı taşıtın/taşıtların yurtiçine girdiği tarihten itibaren 48 saat geçmedikçe veya Bakanlıkça özel izin düzenlenmediği sürece, aynı taşıtın/taşıtların yeniden yurtdışına çıkışlarına izin verilmez.

B3 Yetki Belgesi

B3 yetki belgesi Otobüsle Hususi taşımacılık faaliyetinde bulunarak, kendi personelinin taşımasını yapacak gerçek ve tüzel kişilerin alması zorunlu olan yetki belgesidir.

B3 Yetki belgesi almak veya yenilemek isteyenlerin gerçek kişiler hariç faal vergi mükellefi olmaları, şarttır.

B3 yetki belgesi için başvuranların en az, 1 adet özmal otobüse sahip olmaları şarttır.

B3 yetki belgesi talep edenlerden, Ticari olarak faaliyette bulunmak üzere, veya yenilemek isteyen kişilerin T.C. kimlik numarası beyanları veya yabancı uyruklu kişiler için noter onaylı pasaport örnekleri ile temsil ve ilzama yetkili olanların noterden onaylı imza sirkülerleri, Ticaret odaları veya ticaret ve sanayi odaları veya esnaf ve sanatkarlar odaları veya ziraat odalarından birine kayıtlı olunduğunu gösteren belge ve Ticaret veya ticaret ve sanayi odalarına kayıtlı olanlar için Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi/gazeteleri, belgeleri istenilmez.

B3 yetki belgeleri ile ilgili olarak Yalnız özmal taşıtlar kaydedilir.

Yetki belgesi sahipleri, B3 yetki belgesi sahiplerine taşıma yaptıramayacağı gibi anlaşma veya sözleşme de yapamazlar. Bu fıkraya uymayan yetki belgesi sahibi taraflara ayrı ayrı 20 uyarma verilir.

Yetki belgesi eki taşıt belgelerine kaydedilecek taşıtlardan, asgari kapasiteyi sağlayacak sayıda özmal otobüsün ilk başvuru ve faaliyet süresince 10 yaşından büyük olmaması şarttır.

B3 yetki belgesi eki taşıt belgelerine ticari veya hususi otobüsler kaydedilir.

IRMAK SRC

Mesleki Eğitim

Mesleki Belge

1 Saatte Psikoteknik Belgesi

SRC Belgesi SRC 1, SRC 2, SRC 3, SRC 4

ODY Belgesi ODY 1, ODY 2, ODY 3, ODY 4

ÜDY Belgesi ÜDY 1, ÜDY 2, ÜDY 3, ÜDY 4

Kurumsal Hizmet

Karayolu Taşımacılığı Eğitimi ve Danışmanlığı

Yetki Belgeleri Danışmanlığı

A1 Yetki Belgesi Danışmanlığı A2 Yetki Belgesi Danışmanlığı

B1 Yetki Belgesi Danışmanlığı B2 Yetki Belgesi Danışmanlığı B3 Yetki Belgesi Danışmanlığı

C1 Yetki Belgesi Danışmanlığı C2 Yetki Belgesi Danışmanlığı C3 Yetki Belgesi Danışmanlığı

B1 Yetki Belgesi Danışmanlığı B2 Yetki Belgesi Danışmanlığı B3 Yetki Belgesi Danışmanlığı

C1 Yetki Belgesi Danışmanlığı C2 Yetki Belgesi Danışmanlığı C3 Yetki Belgesi Danışmanlığı

D1 Yetki Belgesi Danışmanlığı D2 Yetki Belgesi Danışmanlığı D3 Yetki Belgesi Danışmanlığı D4 Yetki Belgesi Danışmanlığı

F1 Yetki Belgesi Danışmanlığı F2 Yetki Belgesi Danışmanlığı F3 Yetki Belgesi Danışmanlığı

G1 Yetki Belgesi Danışmanlığı G2 Yetki Belgesi Danışmanlığı G3 Yetki Belgesi Danışmanlığı

H1 Yetki Belgesi Danışmanlığı H2 Yetki Belgesi Danışmanlığı H3 Yetki Belgesi Danışmanlığı

K1 Yetki Belgesi Danışmanlığı K2 Yetki Belgesi Danışmanlığı K3 Yetki Belgesi Danışmanlığı

L1 Yetki Belgesi Danışmanlığı L2 Yetki Belgesi Danışmanlığı

M1 Yetki Belgesi Danışmanlığı M2 Yetki Belgesi Danışmanlığı

N1 Yetki Belgesi Danışmanlığı N2 Yetki Belgesi Danışmanlığı

P1 Yetki Belgesi Danışmanlığı P2 Yetki Belgesi Danışmanlığı

R1 Yetki Belgesi Danışmanlığı R2 Yetki Belgesi Danışmanlığı

T1 Yetki Belgesi Danışmanlığı T2 Yetki Belgesi Danışmanlığı T3 Yetki Belgesi Danışmanlığı

Öğrenci Ve Personel Servis Taşimaciliği Danışmanlığı

İleri Değerlendirme Ve Eğitim Teknikleri, Detaylı Analiz Ve Kişiye Özel Eğitimler Sayesinde Her Seviyede Yüksek Başarı. İşinizi hızladıran Sorunlarınızı Çözen Benzersiz destek ve eğitim.

Irmak SRC'ye Gelin İşlerinizi Kolaylaştırın.