A Türü Yetki Belgeleri

A Türü Yetki Belgesini Almakla Yükümlü Olan Kişi Ve Kurumlar Hangileridir?

Bu Süreçle İlgili Bilmesi Gereken Konular. Kimler Alabilir, Ne İçin Kullanılır, Asgari Sağlanması Gereken Şartlar?

Otomobille ticari ve tarifesiz olarak, yurt içi veya uluslararası yolcu taşımacılığı yapacak gerçek ve tüzel kişilerin alması zorunlu olan yetki belgesidir.

Taşımanın şekline göre A1 ve A2 olarak türlere ayrılır.

A1 Yetki Belgesi

A1 Yetki Belgesi: Otomobillerle Ticari ve tarifesiz olarak Yurtiçi yolcu taşımacılığı yapacak gerçek veya tüzel kişilerin alması gereken yetki belgesidir.

A1 Yetki belgesi almak veya yenilemek isteyenlerin faal vergi mükellefi olmaları, şarttır.

A1 yetki belgesi için başvuranların, ticari olarak kayıt ve tescil edilmiş en az 4 adet özmal otomobil ile 20.000 Türk Lirası sermaye veya işletme sermayesine sahip olmaları şarttır.

A1 yetki belgesi için başvuranların, kullanım hakkına sahip olunan ve taşımacılık faaliyetinin yürütüleceği merkezi adresi veya varsa şubesinin bulunduğu imarlı yapı/bina/tesisin, bu işe elverişli bağımsız bir taşınmaz olması şarttır.

A1 yetki belgesine başvuranlardan, kamu kurum ve kuruluşlarına da hizmet vermek isteyenlerin ayrıca kamu kurum yada kuruluşuyla yapılmış asgari 4 taşıt için geçerli taşıma hizmet alımı sözleşmesine sahip olması ile Bakanlığa sunulan sözleşmede yada sözleşmelerde belirtilen taşıt sayısının toplamda 4 taşıtın altına düşmemesi şarttır. Bu bent çerçevesinde yetki belgesi eki taşıt belgesine kayıtlı taşıtların hizmet verecekleri kamu kurum yada kuruluşları haricinde taşımacılıkta kullanılması yasaktır. Bu bentte belirtilen taşıtlara ilişkin yasağa uymayan yetki belgesi sahiplerine 50 uyarma verilir.

Yetki belgesi eki taşıt belgelerine 8 yaşından büyük olmayan ticari otomobiller kaydedilir.

A1 yetki belgesi eki taşıt belgesine en fazla 10 adet otomobil kaydedilir.

Kamu kurum/kuruluşlarıyla yapılacak taşıma sözleşmesine istinaden A1 yetki belgesi eki taşıt belgesine kaydedilecek taşıtlar için, kaydedilebilecek taşıt sayısı sınırına bakılmaksızın taşıt kaydedilebilir. Bu şekilde düzenlenecek taşıt kartlarının süresi, kamu kurum/kuruluşuyla yapılan sözleşmenin süresiyle sınırlıdır.

Kamu kurumu/kuruluşu haricindekilere hizmet vermek üzere A1 yetki belgesi alacakların, yetki belgesi eki taşıt belgesine ilave edilecek taşıtlarının 2.900 cm3 silindir hacminden az ve 4 yaşından büyük olmaması zorunludur.

Kamu kurum ve kuruluşlarının yurtiçi taşıma hizmetini yapmak üzere A1 yetki belgesi alanların, sözleşme yaptığı kamu kurumu haricinde yolcu taşımacılığı yapmaları, durumunda yetki belgesi sahiplerine 20 uyarma verilir.

Yalnız özmal taşıtlar kaydedilir.

A1 yetki belgesi sahipleri, yetki belgesi eki taşıt belgelerinde kayıtlı taşıtlarını, taşıtın kayıtlı olduğu yetki belgesi kapsamı dışında ve/veya yetki belgesi olmayan gerçek veya tüzel kişilerin faaliyetleri için kullandıramazlar. Buna uymayan yetki belgesi sahiplerine 50 uyarma verilir ve ihlalde kullanılan taşıt/taşıtlar yetki belgesi eki taşıt belgesinden resen düşülür ve düşüm tarihinden itibaren 6 ay geçmeden yeniden herhangi bir yetki belgesi eki taşıt belgesine eklenemez. 1 takvim yılı içerisinde düzenlenen uyarmalardan ilk tebliğ edilenin, tebliğ edildiği tarihten itibaren 30 gün sonrasından başlamak üzere, toplamda tebliğ tarihine bakılmaksızın beş kez uyarma düzenlenmesi halinde, taşıtın/taşıtların kayıtlı olduğu yetki belgesi iptal edilir. İptal edilen yetki belgesi sahiplerine, 6 ay geçmeden aynı tür yetki belgesi düzenlenmez.

A1 yetki belgesi sahipleri, yapacakları arızi, grup veya mekik seferlerinde, sefere göndereceği taşıtın plakası ve ATS bilgileri, taşıtta görevli personel bilgileri ile birlikte yolculara ait, 37 nci maddenin ikinci fıkrasında belirtilen bilgileri, seyahatin başlangıç saatinden en geç 1 saat öncesine, seyahati yapamayan veya tamamlamayan yolcu bilgilerinin ise, bu durumun meydana geldiği saatten en geç 30 dakika sonrasına kadar Bakanlığın U-ETDS sistemine işlemek/iletmek zorundadırlar. Bu fıkraya uymayan yetki belgesi sahiplerine 10 uyarma verilir.

A1 yetki belgesi sahibinin taşıt belgesine sözleşmeli olarak kayıtlı taşıtların sahipleri kendi nam ve hesabına taşıma yapamazlar. Bu fıkraya aykırı hareket edenlere, idari para cezası uygulanır. A1 yetki belgesi sahipleri en az bir adet orta düzey yönetici türü mesleki yeterlilik belgesine sahip olmaları veya bu nitelikleri haiz kişiyi istihdam etmeleri, şarttır. Muhalefet eden yetki belgesi sahiplerine, idari para cezası uygulanır.

A1 yetki belgelerine ilişkin geçiş hükümleri

Mülga olan Karayolu Taşıma Yönetmeliğinin geçici 1 inci maddesinin onüçüncü fıkrası kapsamında bulunan ve halen geçerliliği devam eden, tarifeli taşımacılık faaliyetinde bulunmak üzere düzenlenmiş A1 yetki belgesi sahipleri, yetki belgelerinin geçerlilik süresinin sonuna kadar tarifeli taşımacılık faaliyetlerine mevcut hat, güzergah ve taşıt sayılarını aşmamak kaydıyla devam edebilirler. Bu durumda olanların, yetki belgesinin geçerlilik süresinin bitiminde ise; durumlarını bu Yönetmeliğe uygun hale getirmiş olmaları kaydıyla yetki belgeleri yenilenir.

Mülga olan Karayolu Taşıma Yönetmeliğinin hükümlerine göre kamu kurumu sözleşmesi ibraz etmeden, otomobille tarifesiz yolcu taşımacılığı faaliyetinde bulunmak üzere adlarına A1 yetki belgesi düzenlenmiş yetki belgesi sahiplerinin, yetki belgesi yenileme veya taşıt ilave işlemleri sırasında, taşınacak yolcu bakımından arz/talep dengesi ile kullanılacak güzergah ve kalkış/varış noktaları ile o ildeki mevcut diğer taşımacıların trafik bakımından taşıma düzenini etkilemeyeceğine dair büyükşehir belediye sınırları içerisinde ilgili UKOME’den, diğer yerlerde ise ilgili il trafik komisyonundan alınmış kararı Bakanlığa sunmaları veya bu şekilde düzenlenmiş geçerli bir kararın bulunması şarttır. Ancak, bu yetki belgesi sahipleri, bu Yönetmelikte öngörülen şartlara göre düzenlenmiş bir kamu kurum sözleşmesini Bakanlığa ibraz etmeleri ve bu şekilde faaliyetlerine devam etmek istemeleri halinde, taleplerinin karşılandığı tarih itibariyle bu Yönetmelikte öngörülen şartlara tabi olarak faaliyetlerine devam etmeleri zorunludur.

A2 Yetki Belgesi

A2 Yetki Belgesi: Otomobillerle Ticari ve tarifesiz olarak Uluslararası yolcu taşımacılığı yapacak gerçek veya tüzel kişilerin alması gereken yetki belgesidir.

A2 Yetki belgesi almak veya yenilemek isteyenlerin faal vergi mükellefi olmaları, şarttır.

A2 yetki belgesi için başvuranların, ticari olarak kayıt ve tescil edilmiş en az 5 adet özmal otomobil ile 40.000 Türk Lirası sermaye veya işletme sermayesine sahip olmaları şarttır..

A2 yetki belgesi için başvuranların, kullanım hakkına sahip olunan ve taşımacılık faaliyetinin yürütüleceği merkezi adresi veya varsa şubesinin bulunduğu imarlı yapı/bina/tesisin, bu işe elverişli bağımsız bir taşınmaz olması şarttır.

Kara sınır kapısı bulunan illerimizde faaliyette bulunmak üzere A2 yetki belgesi taleplerine ilişkin müracaatlar, Bakanlık evrak kayıt tarihi ve sırası esas alınarak değerlendirilir. Bu bent kapsamında ilk defa A2 yetki belgesi alacak gerçek ve tüzel kişilerin yetki belgesi müracaat tarihleri itibariyle, yetki belgesini kullanabilecekleri sınır kapısının bulunduğu il sınırları içinde en az bir yıl süreyle faal vergi kayıtlarının bulunması ve bu yetki belgesi kapsamındaki taşımacılık faaliyetine aynı ilde devam etmeleri şarttır. Ayrıca, her bir kara sınır kapısı için düzenlenecek yetki belgesi sayısı 12’den fazla olamaz.

Yetki belgesi eki taşıt belgelerine 8 yaşından büyük olmayan ticari otomobiller kaydedilir.

A2 yetki belgesi eki taşıt belgesine en fazla 10 adet otomobil kaydedilir.

Yalnız özmal taşıtlar kaydedilir.

A2 yetki belgesi sahipleri, yapacakları arızi, grup veya mekik seferlerinde, sefere göndereceği taşıtın plakası ve ATS bilgileri, taşıtta görevli personel bilgileri ile birlikte yolculara ait, 37 nci maddenin ikinci fıkrasında belirtilen bilgileri, seyahatin başlangıç saatinden en geç 1 saat öncesine, seyahati yapamayan veya tamamlamayan yolcu bilgilerinin ise, bu durumun meydana geldiği saatten en geç 30 dakika sonrasına kadar Bakanlığın U-ETDS sistemine işlemek/iletmek zorundadırlar. Bu fıkraya uymayan yetki belgesi sahiplerine 10 uyarma verilir.

Kara sınır kapısı bulunan illerimizde uluslararası tarifesiz yolcu taşımacılığı yapmak üzere A2 yetki belgesi alanların, yetki belgesini kullanmak üzere aldığı sınır kapısı dışında faaliyet göstermeleri, yasaktır. Aykırı hareket edenlere, idari para cezası uygulanır.

A2 yetki belgesi sahibinin taşıt belgesine sözleşmeli olarak kayıtlı taşıtların sahipleri kendi nam ve hesabına taşıma yapamazlar. Bu fıkraya aykırı hareket edenlere, idari para cezası uygulanır. A2 yetki belgesi sahipleri en az bir adet orta düzey yönetici türü mesleki yeterlilik belgesine sahip olmaları veya bu nitelikleri haiz kişiyi istihdam etmeleri, şarttır. Muhalefet eden yetki belgesi sahiplerine, idari para cezası uygulanır.

A2 yetki belgelerine ilişkin geçiş hükümleri

Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği 08.01.2018 tarihten önce herhangi bir sınır kapısını kullanan A2 yetki belgeli gerçek veya tüzel kişilerin sayısı 12’den fazla ise, bu Yönetmelik hükümlerine göre A2 yetki belgeli gerçek veya tüzel kişiler, yetki belgeleri iptal edilmediği veya yenileme hakkını kaybetmediği müddetçe aynı kara sınır kapısını kullanmaya devam ederler.

IRMAK SRC

Mesleki Eğitim

Mesleki Belge

1 Saatte Psikoteknik Belgesi

SRC Belgesi SRC 1, SRC 2, SRC 3, SRC 4

ODY Belgesi ODY 1, ODY 2, ODY 3, ODY 4

ÜDY Belgesi ÜDY 1, ÜDY 2, ÜDY 3, ÜDY 4

Kurumsal Hizmet

Karayolu Taşımacılığı Eğitimi ve Danışmanlığı

Yetki Belgeleri Danışmanlığı

A1 Yetki Belgesi Danışmanlığı A2 Yetki Belgesi Danışmanlığı

B1 Yetki Belgesi Danışmanlığı B2 Yetki Belgesi Danışmanlığı B3 Yetki Belgesi Danışmanlığı

C1 Yetki Belgesi Danışmanlığı C2 Yetki Belgesi Danışmanlığı C3 Yetki Belgesi Danışmanlığı

B1 Yetki Belgesi Danışmanlığı B2 Yetki Belgesi Danışmanlığı B3 Yetki Belgesi Danışmanlığı

C1 Yetki Belgesi Danışmanlığı C2 Yetki Belgesi Danışmanlığı C3 Yetki Belgesi Danışmanlığı

D1 Yetki Belgesi Danışmanlığı D2 Yetki Belgesi Danışmanlığı D3 Yetki Belgesi Danışmanlığı D4 Yetki Belgesi Danışmanlığı

F1 Yetki Belgesi Danışmanlığı F2 Yetki Belgesi Danışmanlığı F3 Yetki Belgesi Danışmanlığı

G1 Yetki Belgesi Danışmanlığı G2 Yetki Belgesi Danışmanlığı G3 Yetki Belgesi Danışmanlığı

H1 Yetki Belgesi Danışmanlığı H2 Yetki Belgesi Danışmanlığı H3 Yetki Belgesi Danışmanlığı

K1 Yetki Belgesi Danışmanlığı K2 Yetki Belgesi Danışmanlığı K3 Yetki Belgesi Danışmanlığı

L1 Yetki Belgesi Danışmanlığı L2 Yetki Belgesi Danışmanlığı

M1 Yetki Belgesi Danışmanlığı M2 Yetki Belgesi Danışmanlığı

N1 Yetki Belgesi Danışmanlığı N2 Yetki Belgesi Danışmanlığı

P1 Yetki Belgesi Danışmanlığı P2 Yetki Belgesi Danışmanlığı

R1 Yetki Belgesi Danışmanlığı R2 Yetki Belgesi Danışmanlığı

T1 Yetki Belgesi Danışmanlığı T2 Yetki Belgesi Danışmanlığı T3 Yetki Belgesi Danışmanlığı

Öğrenci Ve Personel Servis Taşimaciliği Danışmanlığı

İleri Değerlendirme Ve Eğitim Teknikleri, Detaylı Analiz Ve Kişiye Özel Eğitimler Sayesinde Her Seviyede Yüksek Başarı. İşinizi hızladıran Sorunlarınızı Çözen Benzersiz destek ve eğitim.

Irmak SRC'ye Gelin İşlerinizi Kolaylaştırın.